top of page
เพร็พ.jpg

ยาเพร็พ (PrEP)

 

เพร็พ(PrEP) เป็นยาที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วีก่อนการสัมผัสเชื้อ โดยรับประทานยาเพร็พซึ่งประกอบด้วยยา 2 ชนิดรวมกันในเม็ดเดียว โดยให้รับประทานยาทุกวัน หรือรับประทาน “เฉพาะช่วง” ก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ (รับประทาน 2 เม็ดในช่วงเวลา 2 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ และให้รับประทานยาเม็ดที่ 3 หลังจากรับประทานยาครั้งแรกไปแล้ว 24 ชั่วโมง และรับประทานยาเม็ดที่ 4 ในอีก 24 ชั่วโมงต่อมา โดยแพทย์จะเป็นผู้จ่ายยาให้ ปัจจุบันยาที่แนะนำให้รับประทานทั้ง 2 ชนิดเป็นยาเอมทริซิตาบีน (เอฟทีซี: FTC) และยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (ทีดีเอฟ: TDF) ซึ่งมีขายในประเทศไทยภายใต้ชื่อยี่ห้อต่างๆ) (ยาทรูวาดา: Truvada, ยาทีโน-อีเอ็ม: Teno-EM, ยารีโคเวียร์-อีเอ็ม: Ricovir-EM, ยาเทนอฟ-อีเอ็ม: Tenof-EM)

bottom of page