top of page

ในตอนนี้การบริการตรวจโครงการนับหนึ่งได้มีการเปลียนแปลง  ทำให้การตราจมีอยู่เฉพาะที่ โรงพยาบาลแม่ลาว เชียงราย

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มเปิดบริการใหม่ในเดือนพฤษภาคม ในโครงการ SimpPrEP  เพื่อทำาการศึกษาการใช้ยา PrEP แบบตามความต้องการ [on-demand PrEP] โครงการจะถูกเสนอให้กับ กลุ่มชายรักชาย ทุกคนที่มาเข้ารับการทดสอบ โดยมีการตรวจ HIV-Syphilis-hepatitis B and C 
คุณอาจะมีความเหมะสมที่จะเข้าร่วมในโครงการ การศึกษาครั้งนี้
ผู้ที่ได้รับการทดสอบในก่อนหน้านี้ที่ Napneung ก็สามารถทำการทดสอบซ้ำได้เช่นกัน

 

bottom of page