top of page
พีอีพี.jpg

ยาเป็ป (PEP) 

 

เป็ป (PEP) เป็นยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วีหลังการสัมผัสเชื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหลังจากการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นลบในเวลานั้น ควรรับประทานยาเป็ปโดยเร็วที่สุดหลังจากการสัมผัสเชื้อเอชไอวี และยาจะไม่เกิดประสิทธิผลอีกต่อไปหากเริ่มรับประทานยามากกว่า 72 ชั่วโมงหลังจากการสัมผัสเชื้อแล้ว

ต้องรับประทานยาเป็ปทุกวันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และจะได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประทานยาเป็ปนี้ โดยแพทย์จะเป็นผู้จ่ายยาให้

bottom of page