top of page
Ancre 1

Testing for HIV

โครงการนับหนึ่ง

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและพัฒนาวิธีการใหม่ในการเข้าถึงการตรวจและการให้การปรึกษาสำหรับ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และ ซิฟิลิส ในระบบสาธารณสุข

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน

AMS-PHPT คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการได้รับการสนับสนุนโดยองค์กร Expertise France – L'Initiative ประเทศฝรั่งเศส  

bottom of page