top of page
Ancre 1

လွင်ႈၼပ်ႉၼိုင်ႇ

ၶူင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉၼိုင်ႇ

ၶူင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်လွင်ႈၶူၼ်ႉ ၶႂႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇထတ်းသၢင်လႄႈမူၼ်ႉမႄး လွၵ်းလႆၢး လွင်ႈၶဝ်ႈထိုင် လွင်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႇႁႃ ၸိူဝ်ႉ မႅင်းဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ၊ တပ်းၶႅင် သႅၼ်းပီႇ၊ သႅၼ်းသီ လႄႈ သိၽိလိတ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပႆၢးယူႇလီၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉၼိုင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႇ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ် AMS-PHPT လႄႈ ၽႆၢႇပႆၢးယူႇ လီ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ၵဵင်းမႆႇ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်း Expertise France – L'Initiative မိူင်းၽလင်ႇသဵတ်ႇ

bottom of page