top of page
Ancre 1

သုၼ်ႇတူဝ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၼတ်ႉမႆၢၵူၺ်း။ သင်ၼတ်ႉမႆၢယဝ်ႉ ၸိုင် တေလူပ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၼႆ ၸိုင် တႃႇၼတ်းမႆၢၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈတီႈ 061-681-3399 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Chiang Mai
ၵဵင်းႁႆၢး − ၶျၢင်ႉၶၢၼ်း
ၶူင်းၵၢၼ် ၼပ်ႉၼိုင်ႇ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ လိူတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လႆၢးပိူင် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈငႆၢႈငႅမ်ႈ၊ လၼ်း ၵၼ်းသေ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢဵတ်ႉၶျ်ဢႆၢႇဝီႇ၊ သိၽိလိတ်ႉ၊ တပ်းၶႅင် သႅၼ်းပီႇ လႄႈ သႅၼ်ႇသီႇ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈယူႇ:
သုၼ် STIs ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵုမ်းထိမ်းလႄႈႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ် ၶဵတ်ႉ 1 သဵၼ်ႈတၢင်း သီတွၼ်းၶျႆး၊ ၶျၢင်ႉၶၢၼ်း၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 50100 ၸိုင်ႈထႆး
 
ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇ:
ဝၼ်းၸၼ်၊ ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ဝၼ်းသုၵ်း 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 09း00 – 15း00

 
Chiang Rai
bottom of page