top of page

Please select a location...

กระบวนการตรวจ

ผู้มารับบริการจะได้รับบริการในบริเวณที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ โดยผู้มารับบริการไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตน โดยใช้เครื่องแท็บเล็ตและมีการตอบแบบสอบถามเล็กน้อย หลังจากนั้นผู้มารับบริการจะใช้ชุดตรวจเพื่อทำการตรวจด้วยตนเองโดยทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันที่อธิบายวิธีการตรวจ ซึ่งจะใช้เลือดจากการเจาะปลายนิ้วเพียง 2 หยดเพื่อตรวจคัดกรองหาภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไอวี-1/2 ตรวจแอนติเจนบนพื้นผิวของไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส และจะมีการยืนยันผลการตรวจหากพบว่าผลการตรวจเป็นบวก

bottom of page