top of page

วันเอดส์โรค ประจำปี 2565วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โครงการนับหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรคประจำปี 2565 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ภายในงานมีการจัดบูธแนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก “Equalize ทำให้เท่าเทียม” และมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ จัดการประกวด “Miss Queen” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 7 แห่ง
Comentários


bottom of page