top of page

จัดการการประชุมเชิงปฎิบัติการ ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วีก่อนการสัมผัสเชื้อ

นับหนึ่งจัดการการประชุมเชิงปฎิบัติการ


“ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วีก่อนการสัมผัสเชื้อ”

โดยได้รับความกรุณาจาก - พญ.ปรารถนา ลีนะศิริมากุล โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและนโยบายในการดำเนินงานการให้บริการยาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
Comentários


bottom of page