top of page

ၼပ်ႉၼိုင် ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃပလဵပ်း (PrEP) ၵွၼ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်မၢတ်ႉ 2023 ၼၼ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ် ၼပ်ႉၼိုင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ယႃပလဵပ်း (PrEP) တီႈၵဵင်းမႆႇ။ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်တီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈ သၢင်ႈဢႅပ်ႇပရီးၵေးသိၼ်း တႃႇပၼ်ၶေႃႈတိူင်ႇပၢင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽလဵပ်း လႄႈ လႅၵ်ႈလႆၢႈတူဝ်ထူပ်း တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽႆၢႇပႆၢးယူႇလီ ၸိူဝ်းပၼ်ၶေႃႈ တိူင်ႇပၢင်ႇလွင်ႈၽလဵပ်း တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်းမီး ဢၼ်မီးၽေး ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း။ ပၢင် သွၼ်ၼႆႉ မေႃယႃယိင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပရႃႇထႃႈၼႃ လီ ၼသီရီႇမႃႈၵုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း ပဵၼ်ၽူႈပၼ်ပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆၢးႁဵတ်း ၵၢၼ်လႄႈ ပိူင်ပေႃႇရသီႇ လွင်ႈတူၺ်းလူလွမ် လႆၢး ႁႄႉၵင်ႈ ၵွၼ်ႇ/လင် တေတိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 17 ၵေႃႉ တေမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉၼိုင်ႇ၊ မေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း၊ ႁူင်းယႃသၼ်ပႃႇတွင်း၊ ၶလိၼိၵ်ႇၵမ်ႈမႃႈလူတ်ႉၽိသဵတ်ႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶဵတ်ႇ 1 ၊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တီႈတိူင်ႇပၢင်ႇ ၶျုမ်းၶျူၼ်းၶွင် AMS-PHPT၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်း မူႇၼိထိၶႄးမႅတ်ႇ၊ ၸုမ်းမူႇၼိထိဢႅမ်းၽၢဝ်းဝိူဝ်ႉ၊ ၸုမ်းမူႇၼိထီဢႅမ်းၽလၢတ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းမူႇၼိထိ မႅပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


Comentarios


bottom of page