top of page

ၼပ်ႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းဢဵတ်ႉၶျ်လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2022မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2022 ၼၼ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်ၼပ်ႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းဢဵတ်ႇၶျ်လုမ်ႈၾႃႉ တင်းၸုမ်းၼႅင်ႈၶႆၢႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈဝိထိယႃး လႆးဢႃႈၶျီႈ ဝသိုၵ်ႇယႃ တီႈၵဵင်းမႆႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပေႃးတေမီးတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ HIV သေ ၶဝ်ႈၸႂ်လႄႈ ႁၼ်ထိုင်ၶေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈ ဢႃႈၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမ ဢၼ်မီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးသေ ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵေႃႈ တေမီး သုမ်ႉပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၸုမ်းၼပ်ႉၼိုင်ႇ ဢၼ်မီး ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇဝႃႈ “Equalize ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း” ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးၸုမ်းဢႅမ်ႇၽလတ်ႉ မႃးၼႄ လွင်ႈပၢင်ၶႄႉ ၶဵင်ႇ “Miss Queen”။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၶဵတ်ႇထဵတ်ႉသပၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမူတ်း တေမီး 7 ႁူင်းႁဵၼ်း။
コメント


bottom of page