top of page

วันเอดส์โลก ประจำปี 2566วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โครงการนับหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2566 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคเอดส์

ภายในงานมีการจัดบูธจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ โครงการนับหนึ่งได้จัดกิจกรรมแจกชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสแก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปตรวจด้วยตนเองที่บ้าน โดยการลงทะเบียนขอรับชุดตรวจผ่านเว็ปไซต์ของโครงการนับหนึ่ง ได้ที่ https://www.napneung.org/th
Bình luận


bottom of page